Miluszków Schronisko Piła - Piła, ul. Na Leszkowie 8

Regulamin wolontariatu

Regulamin wolontariatu

– Regulamin wolontariatu 

Regulamin wolontariatu Pilskiego Schroniska dla Zwierząt

 

§ 1

 1. Wolontariusz zobowiązany jest do właściwego traktowania zwierząt, zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku, która mówi m.in., że: art. 1.1. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. art. 5. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania.

§ 2

 1. Celem Wolontariatu jest wspomaganie działalności Schroniska, w szczególności wspomaganie opieki, pielęgnacji zwierząt, przeprowadzanie socjalizacji psów i kotów, wyprowadzanie psów na spacery oraz promowanie i rozpowszechnianie informacji o zwierzętach przeznaczonych do adopcji.
 2. Wolontariuszem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz która:
  • lubi zwierzęta,
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy w schronisku,
  • podpisze umowę wolontariacką,
  • nie była karana za przestępstwa wobec zwierząt,
  • zapoznała się z Regulaminem Schroniska oraz Regulaminem Wolontariatu.
 3. Zlecane wolontariuszom czynności związane z opieką nad zwierzętami polegać mogą w szczególności na:
  • wyprowadzaniu psów na spacery,
  • myciu i czesaniu zwierząt,
  • zabawie z kotami w kociarni,
  • drobnych pracach porządkowych,
  • pomocy przy organizacji działań mających na celu promowanie adopcji.

§ 3

 1. Zabrania się przebywania na terenie schroniska oraz odbywania spacerów z psami osobom w stanie nietrzeźwym lub będącym pod wpływem środków odurzających.

§ 4

 1. Wszelkie nieprawidłowości, w tym związane ze stanem zdrowia zwierząt, należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Schroniska.

§ 5

 1. Nie wolno:
  • drażnić zwierząt, biegać i krzyczeć bez powodu,
  • prowadzić więcej niż 1 psa/osobę (nie dotyczy grupy „pomarańczowej),
  • dokarmiać zwierząt,
  • zamieniać psy w boksach (należy odprowadzić psa do tego boksu, z którego został wzięty),
  • puszczać psów luzem zarówno na terenie Schroniska (nie dotyczy wybiegu „agility”), jak i poza nim,
  • przekazywać psa podczas spaceru osobom nieupoważnionym, szczególnie niepełnoletnim,
  • dzieci poniżej lat 10 nie mogą towarzyszyć wolontariuszom podczas czynności związanych ze zwierzętami,
  • przemieszczać się po ternie Schroniska bez pracownika,
  • przebywać na kwaterach innych niż kwatera ADOPCYJNA,
  • przebywać na terenie Schroniska w godzinach innych niż wyznaczone, tj. 12.30 – 15.30, codziennie,
  • przebywać na terenie Schroniska bez odpowiedniego oznakowania wskazanego przez pracownika (kamizelka),
 2. Do samodzielnego wprowadzania i wyprowadzania psów z boksów oraz przemieszczania się po kwaterach upoważnieni są WYŁĄCZNIE pracownicy oraz wolontariusze z grupy „pomarańczowych”.
 3. Na wybiegu mogą jednocześnie przebywać WYŁĄCZNIE psy z jednego boksu.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie psy zamieszkujące dany boks wyszły w jednym dniu na spacer.
 5. W razie ucieczki zwierzęcia należy BEZZWŁOCZNIE powiadomić o tym pracownika.
 6. Należy zachować szczególną ostrożność na spacerach – zachować bezpieczną odległość pomiędzy psami.
 7. Po zakończonej pracy należy pozostawić po sobie porządek, odłożyć smycze, szczotki i inne narzędzia na miejsce.

§ 6

 1. Wszelka działalność (akcje adopcyjne, edukacyjne itp.) prowadzona poza Schroniskiem na jego rzecz lub w jego imieniu może się odbywać jedynie za wiedzą i pisemną zgodą kierownictwa Schroniska.

§ 7

 1. Wolontariusz zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad Regulaminu Schroniska oraz Regulaminu Wolontariatu. Nieprzestrzeganie w/w regulaminów może skutkować wypowiedzeniem umowy wolontariackiej.

§ 8

 1. Wolontariusz przebywający na terenie Schroniska zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i zasad bezpieczeństwa.

§ 9

 1. Bezpośredni nadzór nad wolontariatem sprawuje Koordynator wolontariatu lub osoba przez niego wyznaczona.
  Wszystkie uwagi, sugestie i wątpliwości dotyczące przepisów, zasad i funkcjonowania wolontariatu należy zgłaszać w/w osobie.